NAŠE SKÚSENOSTI SÚ VAŠOU ZÁRUKOU!

Vitajte

Dovoľte mi predstaviť Vám moju firmu. Volám sa Oto Rybár, v roku 1980 som sa vyučil ako pokrývač. Už od školy sa úzko špecializujem na hydroizolačné práce. V 1997 som sa dal na podnikateľskú dráhu. Od vtedy sme spolu s mojimi spolupracovníkmi zaizolovali už viac ako 100.000 m2 plochy. Máme 30-ročné skúsenosti so všetkými druhmi hydroizolácií, vrátane špeciálnych aplikácií ako sú vodné diela, bazény, jazierka, zelené strechy a veľa ďalších. Našu činnosť vykonávame aj vo forme subdodávateľov, popr. cez obchodno-sprostredkovateľské agentúry. Zabezpečíme Vám aj kompletný sortiment izolačných materiálov.
V súvislosti s pôsobením prírodného kolobehu vody a ľudskou činnosťou je stavba počas celej svojej životnosti vystavená vplyvu vody. Preto musia byť objekty dostatočne chránené pred jej nepriaznivými vplyvmi.
Podľa zistených údajov sa navrhne vhodný variant izolácie proti zemnej vlhkosti, podzemnej tlakovej alebo beztlakovej vode, izolácie proti agresívnej vode a hladnej vode. Zemná vlhkosť závisí od množstva zrážok, hĺbky podzemnej vody a od kapilarity pôdy. Podzemná voda vznikala dlhodobým procesom, keď dažďová voda prechádzala nesúdržnými, priepustnými vrstvami zeminy, narazila na nepriepustnú vrstvu, začala sa hromadiť a vytvorila nádrž. Tá môže v dôsledku hydrostatického tlaku vplývať na okolité vrstvy pôdy aj na budúce konštrukcie. Agresívne vody obsahujú rôznorodé chemické látky získané z prostredí, ktorými prechádzali, a môžu narúšať stavebné konštrukcie, s ktorými neskôr prídu do styku. Aj hladné vody, t. j. veľmi mäkké vody, ktoré obsahujú menšie množstvo látok ako zvyčajne, svojím zložením rozpúšťajú a narúšajú látky. Izolácia suterénnych priestorov sa delí na izoláciu vodorovných vrstiev a zvislých obvodových stien. Úlohou vodorovnej izolácie je zabrániť stúpaniu vlhkosti z pôdy nad rovinu izolácie zdola hore. Funkciou zvislej izolácie je chrániť steny pred vplyvom vlhkosti a vody z atmosféry a z okolitej zeminy nad rovinou vodorovnej izolácie. Izolácia musí prebiehať neporušene v celej podzemnej i nadzemnej časti budovy, teda musí vytvoriť tzv. jednoliatu izolačnú vaňu. Dosiahne sa to správnym napojením vodorovnej a zvislej izolácie.

Základné rozdelenie

Dôležitou súčasťou konštrukčných prvkov sú izolácie stavby alebo jej konštrukcií proti chemickým, fyzikálnym, mechanickým a dynamickým vplyvom okolitého prostredia, t.j. proti účinkom vlhkosti, vody, chladu, tepla, hluku, otrasom a pod. Podľa účelu sa izolácie delia na:
 • izolácie proti vlhkosti a vode (hydroizolácie)
 • izolácie proti chemickým látkam
 • izolácie proti chladu a teplu (tepelné izolácie)
 • izolácie proti zvuku (hluku )
 • izolácie proti otrasom a dynamickým vplyvom
Konštrukcie pozemných stavieb sa vytvárajú z materiálov, ktoré sú viac alebo menej pórovité a hydroskopické. Veľmi ľahko prijímajú vodu alebo vlhkosť, ktorá ich poškodzuje, a preto treba stavby proti účinkom vody a vlhkosti chrániť.
Rozdelenie hydroizolácií proti vlhkosti a pôsobeniu vody
podľa izolovanej časti objektu:
 • hydroizolácia hornej stavby (strešný a obvodový plášť)
 • hydroizolácia spodnej stavby - vodorovné, zvislé
podľa druhu pôsobiacej vody:
 • hydroizolácia proti zemnej vlhkosti
 • hydroizolácia proti podzemnej vode
- izolácie proti beztlakovej vode (s tlakom do 0,02 MPa)
- izolácie proti tlakovej podzemnej vode (s tlakom nad 0,02 MPa)
- izolácie proti agresívnej podzemnej vode
- izolácie proti hladnej podzemnej vode (veľmi mäkká voda)

Voľba účinnej hydroizolácie závisí od údajov geologického prieskumu, údajov o podzemnej vode a od údajov o spôsobe založenia stavby.

Úpravy spodnej stavby proti pôsobeniu vody

Nepriame úpravy spodnej stavby proti pôsobeniu vody:
 • systém drenáží, výhodný v nepriepustných zeminách, svahové terény. Systém drenáži sa navrhne po obvode budovy.
 • zníženie úrovne okolitého terénu v kombinácií so systému drenáží
 • zrušenie podzemných podlaží objektu
 • správna voľba staveniska
 • vytvorenie hydroizolačnej clony
 • vytvorenie umelej ochrany mimo konštrukcie objektu, napr. pomocou štetovnicových stien
 • injektáž zeminy v okolí objektu
Priama úprava spodnej stavby proti pôsobeniu vody:
 • vlastným konštrukčným materiálom
 • vodotesné tehlové murivo, betón, vodotesná omietka s tesniacimi prísadami. Tieto úpravy možno navrhovať len v priepustných zeminách nad hladinou podzemnej vody. Dnes sa už nepoužívajú.
 • vzduchovou dutinou - vzduchová dutina prerušuje vzlínavosť vody zeminami a vyparujúca vlhkosť sa odvádza prúdiacim vzduchom v medzere. Dnes sa používa iba pri rekonštrukciách a opravách budov.
 • hydroizolačnou sústavou - najčastejší a najúčinnejší spôsob
Izolácia izolačnou vrstvou alebo sústavou
Hydroizolačná sústava pozostáva z konštrukčných prvkov, ktoré vytvárajú podmienky na kvalitné izolovanie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti a vode. Zloženie hydroizolačnej sústavy závisí od druhu vlhkosti a vody, ktorá na stavbu pôsobí. Hydroizolačné sústavy sa delia na:
 • hydroizolačné sústavy proti zemnej vlhkosti s tromi základnými vrstvami:
- podkladovou, - hydroizolačnou - ochrannou
 • hydroizolačná sústava proti tlakovej vode so štyrmi základnými vrstvami:
- podkladnou, - hydroizolačnou, - ochrannou  - pevnou nepoddajnou konštrukciou
 • hydroizolačná sústava proti agresívnej vode so šiestimi základnými vrstvami:
- podkladovou, - pomocnou, - ochrannou, - hydroizolačnou, - ochranou - pevnou nepoddajnou konštrukciou

Konštrukčné zásady pri realizácii hydroizolácie

Hydroizolačný povlak si vyžaduje rovný, pevný, jemne zdrsnený a vysušený podklad. Zvyčajne sa zhotovuje z prostého betónu alebo z čiastočne vystuženého betónu a cementovej malty.
Podkladný betón, v hrúbke min. 80 mm, sa kladie na únosnú, pevnú, vyrovnanú, neskyprenú a nekašovitú zeminu alebo na štrkopieskovú vrstvu. Vodorovné aj šikmé časti hydroizolácie so sklonom do 45° treba chrániť poterom alebo mazaninou z jemnozrnnej cementovej malty, hrúbka poteru je od 30 do 80 mm. Hydroizolačný povlak, ktorý chráni základovú vaňu treba chrániť pred mechanickým poškodením 40 mm hrubým cementovým poterom.
Hydroizolácia vo zvislých polohách býva chránená ochrannou stienkou hr. 100 - 150 mm. Hydroizolácia musí byť vyvedená nad povrch upraveného terénu min. 150 - 200 mm. Podklad pre vodorovný a šikmý izolačný systém tvorí betón alebo železobetón hrúbky 80 - 150 mm, ktoré sa kladú na nenakyprenú zeminu alebo štrkopieskovú vrstvu. Podklad pre zvislú hydroizoláciu tvorí stienka z tehál, betónu alebo železobetónu s vrstvou omietky hrubou 20 mm, ktorá vyrovnáva povrchu podkladu.
Zvislá izolácia sa zväčša chráni stienkou z tehál, betónu alebo železobetónu hrúbky 100 - 150 mm.

Konštrukčné úpravy izolačných povlakov

Zabezpečenie zovretia izolačného povlaku v základovej škáre, ktorá neprebieha v jednej úrovni, sa dosiahne vytvorením šikmých priechodov v sklone 45°. Vzniknutý priestor sa vyplní betónom.
Ak je šikmý stupeň väčší ako 2 m, izolácia sa proti posunu zabezpečí protistupňom širokým 300 - 400 mm v sklone 1 : 10 až 1 : 15. Ak je rozdiel v základovej škáre veľký alebo v prípade zakladania do skalného výlomu, prípadne v prípade prístavby objektu, je potrebné aby sa dostatočné zovretie izolácie zabezpečilo prímurovkami, ktoré sú spojené s nosným murivom oceľovými kotvami, ich vzdialenosť je 1 500 mm a od základovej škáry 500 mm. Kotviace háky musia byť zviazané s výstužou.
Ukončenie izolácie má byť 150 - 200 mm nad chodníkom. Povlak sa prichytí pletivom a klincami o drevený klátik, dotlačí sa kamenným obkladom alebo zasunie do ložnej škáry muriva.
Izolačné pásy sa spájajú s presahom 100 mm pri zvislých aj vodorovných izoláciách. V rohoch izolačnej vane je priebeh pásu zaoblený v polomere min. 40 mm a musí byť zosilnený prvkom prídavnej vložky alebo presahom vložiek o 100 mm. Vratný spoj sa navrhuje aj pri zvislej izolácií, keď v I. fáze sa kladie povlak na prímurovku a v II. fáze sa odbúra 2 až 5 tehál prímurovky s omietkou a izolačný povlak sa preloží na murivo. V mieste izolačnej škáry sa izolačný povlak zosilňuje prídavnými látkami (asfaltové vložky, kovové fólie, plechy, gumové pásy).

Hydroizolácie z plastov (fólií)

Prednosťou fóliových materiálov je ich veľká pružnosť a prieťažnosť, čo umožňuje ich použitie v náročných hydrogeologických a geologických podmienkach. Medzi najpoužívanejšie patria fólie z mäkčeného PVC, fólie PIB (polyizobutylén), fólie z butylkaučuku, z chlórsulfónovaného polyetylénu a kaučukové fólie.
PVC fólie patria medzi najpoužívanejšie, odolávajú kyselinám, zásadám, soliam, presakujúcim i tlakovým vodám a dosahujú vysokú bezpečnosť proti roztrhnutiu, ktoré môže nastať sadaním stavieb.
Na betónový podklad je ich možné celoplošne lepiť rozpúšťadlovými lepidlami, lepiť v pásoch rozpúšťadlovými lepidlami, lepiť do asfaltu (len niektoré), mechanicky klásť, klásť prefabrikované celky - plachty, zabetónovať hotové gombíky, ktoré sú potiahnuté vrstvou PVC. Sortiment PVC je široký a umožňuje rozmanitými spôsobmi klásť tieto materiály. Presahy fólií sú 50 mm a navzájom sú spojené tavným spojom.
PIB fólie neodolávajú olejom, tukom a rozpúšťadlám. Na betónový podklad sa kladú do asfaltového náteru. Spoje sú široké 50 mm a zvárajú sa horúcim vzduchom alebo sa lepia rozpúšťadlami.
Butylkaučukové fólie sú elastomérne s veľkou pevnosťou v ťahu a s veľkou prieťažnosťou. Sú dobrým izolačným materiálom proti tlakovej vode, neodolávajú olejom, tukom, benzínu a pod. Spoje sa zhotovujú studenou vulkanizáciou alebo kontaktnými lepidlami či nevulkanizovanými páskami.
Fólie na báze chloroprénového kaučuku dobre odolávajú poveternostným vplyvom, oxidácií, teplu, olejom, benzínom a pod.

Hydroizolácia ako protiradónová ochrana

Radón je inertný rádioaktívny plyn, uvoľňuje sa do ovzdušia a je nebezpečný pre človeka. Do domov vniká zvyčajne z podložia (cez suterén), resp. prostredníctvom vody, ktorou je objekt zásobovaný alebo sa uvoľňuje zo stavebných materiálov, ktoré sú v objekte zabudované.
Prenikaniu radónu do objektu prostredníctvom vody a stavebných materiálov môžeme zabrániť vhodným výberom materiálov a kontrolou vody. Pri prenikaní radónu z podložia, prostredníctvom pôdneho vzduchu je potrebné vykonať príslušné opatrenia. Vo väčšine prípadov stačí použiť fóliové izolácie, ktoré sú na tento účel vhodné alebo asfaltové hydroizolácie s hliníkovou vložkou. Nutné je aby hydroizolácia tvorila spojitú vrstvu, dostatočne tesnú, ktorá zabráni prieniku radónu. Fólie sú na báze PVC-P, modifikovaných polyolefínov.

Izolácie proti ropným látkam a olejom

Ako izolácia, ktorá bráni prienikom ropných látok (benzín) sa používa fólia na bázy vysokohustotného polyetylénu (PE-HD), izolácia zabraňuje prenikaniu ropných látok do spodných vôd.
Vhodné sú niektoré fólie na báze PVC-P, používajú sa aj homogénne fólie na báze mäkčeného polyvinylchloridu, ktoré sú odolné proti únikom ropy a niektorých ropných produktov (oleje, nafta), ale nie proti úniku benzínu a nesmú byť vystavené UV žiareniu.
Fólie na báze chloroprénového kaučuku dobre odolávajú poveternostným vplyvom, oxidácií, teplu, olejom, benzínom a pod.